Xích Diễm Cẩm Y Vệ (08/??)

Category:
Release
Status:

Xích Diễm Cẩm Y Vệ | The Flame Imperial Guards

Thiên tử bảo vệ xã tắc, Cẩm Y vệ bảo vệ giang sơn, hiệp cốt tàng giang hồ, bách tử bất lưu danh.